bezpieczeństwo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w Pawilonie, ul. Ewangelicka 1, Poznań / Regulations for participation in the events taking place in the Pawilon, Ewangelicka 1, Poznań (eng below)

Drogi odbiorco kultury, biorąc udział w wydarzeniu realizowanym w Pawilonie deklarujesz niniejszym zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

§1

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady użytkowania przestrzeni publicznej podczas wydarzeń, spotkań, inicjatyw kulturalnych itp. mających miejsce w Pawilonie.
 2. Regulamin został stworzony w celu zapewnienia, zarówno uczestnikom jak i organizatorom, warunków bezpieczeństwa sanitarnego a jego zasady wynikają wprost z aktualnych zaleceń oraz nakazów wskazanych przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

§2

Uczestnik wydarzenia niniejszym zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia formularza z danymi i oświadczeniem o stanie zdrowia;
 2. w przypadku złego poczucia podczas wydarzenia z wystąpieniem objawów typu: gorączka, kaszel, duszności itp. zgłoszenia tego faktu organizatorom oraz do opuszczenia obiektu;
 3. dezynfekcji rąk po wejściu na teren Pawilonu;
 4. obowiązkowego zakrycia ust i nosa;
 5. zachowania wskazanej odległości od innych uczestników wydarzenia;
 6. zajmowania wskazanych przez organizatora miejsc;
 7. poruszania się w obrębie budynku wyłącznie według wskazań organizatora (strzałki ruchu – określające wejście i wyjście);
 8. niespożywania posiłków podczas wydarzenia.
 9. konsumpcji posiłków wyłącznie w wyznaczonych przez organizatora miejscach
  (w przypadku wydarzeń, podczas których przewidziane są posiłki i napoje);
 10. niewnoszenia na teren obiektu własnych napojów alkoholowych;

§3

Ponadto preferowane i zalecane jest:

 1. (jeśli są dostępne): zakup biletów/wejściówek w trybie „przed” online;
 2. płatność za pomocą karty w obiekcie podczas potencjalnych zakupów;
 3. przybycie na wydarzenie z 15 minutowym wyprzedzeniem, aby uniknąć tłoczenia się na wejściu;
 4. w przypadku wydarzeń performatywnych i teatralnych widzowie, którzy przybędą po czasie rozpoczęcia wydarzenia nie będą wpuszczani do obiektu;

Dear recipient of culture, by taking part in an event held in the Pawilon, you hereby declare that you have read the regulations and accept them.

§1

1. These regulations regulate the use of public space during events, meetings, cultural initiatives, etc. taking place in the Pawilon.

2. The Rules and Regulations have been created in order to provide both participants and organizers with sanitary safety conditions, and their principles result directly from current recommendations and orders indicated by the Sanitary and Epidemiological Station.

§2

The participant of the event is hereby obliged to:

1. fill in a form with data and a statement of health;

2. in case of feeling unwell during the event with symptoms such as: fever, coughing, dyspnoea, etc., report this fact to the organizers and to leave the facility;

3. hand disinfection after entering the Pawilon area;

4. obligatory covering of mouth and nose;

5. keeping the indicated distance from other participants of the event;

6. taking the places indicated by the organizer;

7. move within the building only as indicated by the organizer (movement arrows – indicating entry and exit);

8. not eating during the event.

9. consume meals only in the places indicated by the organizer (for events where meals and drinks are provided);

not bringing their own alcoholic beverages into the facility;

§3

Furthermore, it is preferred and recommended:

1. (if available): purchase tickets „before” an event – at bilety24.pl;

2. payment by card at the facility during potential purchases;

3. arrival at the event 15 minutes in advance to avoid crowding at the entrance;

4. in the case of performative and theatrical events, viewers who arrive after the start of the event will not be allowed in the facility;