dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


WSTĘP


Pawilon (Galeria Miejska Arsenał) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pawilon.orgDaty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 1.02.2018 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.03.2021


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • na niektórych podstronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane,
  • większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
  • nieliczne zdjęcia i multimedia posiadają audiodeksrypcje,
  • znaczna część multimediów i plików audio nie posiada alternatywnych treści.

Wyłączenia:

  • mapy wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 28.03.2021,
  • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której koszty opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 28.03.2021 r. przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Skowrońska komunikacja@pawilon.org. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności można pod adresem info@pawilon.org. Tel. +48 789 192 492.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Adres: Pawilon, ul. Ewangelicka 1.
Pawilon znajduje się przy wejściu do Parku Starego Koryta Warty.

Dojazd komunikacją miejską

autobusy 

160, 163, 167, 174, 176, 190, 248, 603, 911 (przystanek Małe Garbary)

174, 176, 190, 603 (przystanek Wielka);

tramwaje 

5, 13, 16 (przystanek Plac Bernardyński)

4, 8, 17 (przystanek Małe Garbary)

stacje rowerowe

Ewangelicka, Mostowa, Kozia

O 200 m oddalony jest parking ZDM Chwaliszewo.

Pawilon jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostępna toaleta znajduje do lewej stronie od wejścia do budynku, ok. 20 metrów od wejścia. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z poruszających się na wózkach inwalidzkich.


INFORMACJE NA TEMAT WEJŚCIA I DOTARCIA DO BUDYNKU ORAZ WSKAZÓWKI PORUSZANIA SIĘ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU ODCZYTYWAĆ MOŻNA W TRYBIE MASZYNOWEGO ODCZYTU TEKSTU.


Budynek NIE jest wyposażony w pętle indukcyjne. Po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Pawilonu (info@pawilon.org) oferujemy możliwość zorganizowania oprowadzania po budynku z osobą posługującą się PJM. Prosimy o kontakt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.


WSTĘP Z PSEM ASYSTUJĄCYM


Wstęp z oznaczonym psem asystującym, z aktualnym zaświadczeniem o uprawnieniu. Pozostałe psy mogą również przebywać w galerii pod opieką osoby ludzkiej.
Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA


Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.