Pawilon TV
OGLĄDAJ
Pawilon TV

poprzedni odcinek

Teraz odtwarzane

Pobieranie treści...

następny odcinek

Pobieranie treści...

PAWILON

EUROREMONT | OPEN CALL: OD KATASTROFY DO UTOPII

Zapraszamy do udziału w Open Callu EUROREMONT: OD KATASTROFY DO UTOPII. Open Call kierujemy do twór_ców_czyń sztuki audiowizualnej (np. wideo, wideoinstalacje, film) ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszeń od osób z doświadczeniem migracji. Wybrane prace/koncepty zostaną zaprezentowane w ramach programu EUROREMONT w Pawilonie. Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2022.Jako instytucja kultury wiemy, że naszym zadaniem jest opisywanie, dialogowanie i wychodzenie naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości. Nasze zadania to cele instytucji przyszłości: oferowanie przestrzeni dla mieszkańców i mieszkanek Poznania bez względu na to skąd pochodzą. W obliczu wojny ta potrzeba stała się paląca i nagła. (…)


W ramach programu EUROREMONT (…) pracujemy procesualnie, budując opowiadaną historię na bieżąco, obserwując zmieniającą się rzeczywistości i reakcje na te zmiany. Przyglądamy się pamięci, doświadczeniu i marzeniom i tworzymy opowieść-odpowiedź na koniec historii ogłoszony na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.


Francis Fukuyama w eseju „Koniec historii?” stawiał tezę o zakończeniu procesu historycznego wraz z upadkiem komunizmu i nastaniem demokracji liberalnej – to okazuje się z dzisiejszej perspektywy naiwnością.


Więc jeśli nie koniec historii, to co? Katastrofa czy utopia?


źródło: http://pawilon.org/euroremont/ (fragmenty tekstu)W ramach Open Calla EUROREMONT: OD KATASTROFY DO UTOPII zapraszamy twórców i twórczynie podejmujących temat migracji, dekolonizacji, ponadnarodowych wspólnot, przemian społecznych we współczesnej Europie. Zachęcamy do przesyłania już gotowych prac (wideo, instalacji wideo) jak i zaawansowanych szkiców.


Proponując kierunek „Od katastrofy do utopii” zapraszamy twórców i twórczynie do przyjęcia afirmatywnej i krytycznej perspektywy w namyśle nad scenariuszami przyszłości.


Katastrofy (od katastrofy klimatycznej, przez kryzysy migracyjne, pandemie po wojnę w Ukrainie) postrzegamy jako wydarzenia formujące doświadczenie współczesności. Pełzające i kosztowne, gwałtowne i trwałe – wyznaczają moment nieodwracalnej zmiany. Po katastrofie nic nie jest już takie samo, a powrót do starego świata jest niemożliwy.


Zwracając się w stronę przyszłości i tego, co ma nastąpić po „końcu starego świata” poszukujemy możliwych scenariuszy przyszłości: afirmatywnych i wyrażających nadzieję, utopijnych i krytycznych.


Zależy nam na współpracy z twór_cami_czyniami otwartymi na działania kolektywne – autorów i autorek wyłonionych zgłoszeń chcielibyśmy zaprosić do współprojektowania i współtworzenia wydarzenia prezentującego wyłonione prace.


Wybrane (od 1 do 3) prace zostaną zaprezentowane w ramach programu EUROREMONT w 2022 r. Auto_rzy_rki wybranych prac otrzymają honorarium w wysokości 5000 zł brutto / umowa o dzieło. Wnioskują_cy_ce zobowiązują się dokończyć projekty w ramach otrzymanego wynagrodzenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.08.2022.


ANG


We invite to take part in an Open Call EUROREMONT: FROM DISASTER TO UTOPIA. The Open Call is addressed to audiovisual artists (e.g. video, video installations, film) with particular emphasis on submissions made by persons with migration experiences. Chosen works/concepts will be shown as part of EUROREMONT program in Pawilon. Registration is open till 31.08.2022.As a cultural institution we know that our task is to describe, conduct a dialogue and respond to changing reality. Our goals are objectives of the institution of the future: offering space for citizens of Poznan, regardless of their origin. In the face of war, this need became burning and urgent. (…)


Within the program EUROREMONT (…) our work has a processual character, building the narrative on an ongoing basis, observing the changing reality and reacting to these changes. We look at memory, experience and dreams and create a tale answering the end of the story declared at the turn of the 80s and 90s of the 20th century.


Francis Fukuyama in an essay “The End of History?” argued that the ending of the historical process happened with the fall of communism and start of liberal democracy – this turns out to be naivety, from today’s perspective.
So if this isn’t the end of history, what is it? Disaster or utopia?


Source: http://pawilon.org/euroremont/ (fragments)For the Open Call EUROREMONT: FROM DISASTER TO UTOPIA we invite artists taking up the topic of migration, decolonization, transnational communities, social transformations in modern Europe. We encourage to send finished works (video, video installations) and advanced drafts.


By proposing a direction “From disaster to utopia” we invite creators to take an affirmative and critical perspective in deliberating on scenarios for the future.


We perceive disasters (from climate disaster, pandemic and war in Ukraine) as events shaping the experience of the modern world. Creeping in and expensive, sudden and permanent – they’re marking the moment of irreversible change. After the disaster, nothing is the same anymore, and returning to the old world is impossible. While turning towards the future and what’s to come after “the end of the old world”, we’re searching for possible scenarios of the future: affirmative and expressing hope, utopian and critical.


We want to cooperate with creators that are open to collective effort – we would like to invite the authors of selected submissions to co-design and co-create an event showcasing selected works.


The chosen (from 1 to 3) works will be presented as part of the program EUROREMONT in 2022. The authors of the selected works will receive a 5000 PLN brutto fee / contract for a specific work. The applicants undertake to finish the project within the framework of obtained funding. The submissions can be sent till 31.08.2022.


Any questions should be directed to aleksandra.skowronska@pawilon.org.


UA


Запрошуємо взяти участь у відкритому конкурсі ЄВРОРЕМОНТ: ВІД КАТАСТРОФИ ДО УТОПІЇ. До конкурсу запрошуємо творців_чинь аудіовізуального мистецтва (наприклад, відео, відеоінсталяції, фільми) з особливим наголосом на заявках від людей із досвідом міграції. Вибрані роботи/концепції будуть представлені в рамках програми EUROREMONT у Pawilon. Чекаємо на заявки до 31 серпня 2022 року.Як інституція культури, ми знаємо, що наше завдання — описувати, вести діалог і зустрічати мінливу реальність. Наші завдання – це цілі інституцій майбутнього: надання просторів для мешканців і мешканок Познані, незалежно від їхнього походження. В умовах війни ця потреба стала гострою і раптовою. (…)


У рамках програми EUROREMONT (…) ми працюємо процесуально, будуючи усну історію на постійній основі, спостерігаючи за мінливою реальністю та реакцією на ці зміни. Ми дивимось на пам’ять, досвід і мрії та створюємо історію-відповідь на кінець історії, оголошеної на межі 1980-1990-х років.


Френсіс Фукуяма в есе «Кінець історії?» висунув тезу про завершення історичного процесу з падінням комунізму та приходом ліберальної демократії – це виявилось наївністю з точки зору сьогодення.


Тож якщо це не кінець історії, що тоді? Катастрофа чи утопія?


джерело: http://pawilon.org/euroremont/ (уривки з тексту)У рамках Open Calla ЄВРОРЕМОНТ: ВІД КАТАСТРОФИ ДО УТОПІЇ ми запрошуємо творців та творчинь, які займаються темами міграції, деколонізації, транснаціональних спільнот та соціальних змін у сучасній Європі. Заохочуємо надсилати вже готові роботи (відео, відеоінсталяції), а також готові ескізи.


Пропонуючи напрямок «Від катастрофи до утопії», ми запрошуємо творців та творчинь прийняти позитивний і критичний погляд на сценарії майбутнього.


Ми сприймаємо катастрофи (від кліматичної катастрофи, через міграційні кризи, пандемії до війни в Україні) як події, які формують досвід сьогодення. Моторошні та дорогі, жорстокі та постійні – вони знаменують момент незворотних змін. Після катастрофи вже нічого не буде, як було, і повернутися до старого світу неможливо. Звертаючись до майбутнього й того, що має настати після «кінця старого світу», ми шукаємо можливі сценарії майбутнього: ствердні й обнадійливі, утопічні й критичні.


Ми хочемо співпрацювати з творцями_чинями, які відкриті до колективної діяльності – авторів та авторок обраних заявок, ми б хотіли запросити до спільного проектування та співтворення події, яка представлятиме відібрані роботи.


Вибрані (1-3) роботи будуть представлені в рамках програми ЄВРОРЕМОНТ у 2022 році. Автори_ки обраних робіт отримають гонорар у розмірі 5000 злотих брутто / договір підряду (umowa o dzieło). Заявники_ці зобов’язуються завершити проєкти за отриману винагороду. Заявки надсилайте до 31 серпня 2022 року.


Якщо матимете питання, то надсилайте свої запитання на aleksandra.skowronska@pawilon.org.